Druhý společný rok

Učitelé, žáci i ostatní pracovníci ZŠ Schulzovy sady v druhém roce společné práce dokázali, že spojením tří městských škol vznikl celek, který pracuje velmi dobře.

Z mnoha výrazných úspěchů, které se podařilo dosáhnout mohu jmenovat tyto:

  1. Dvouleté ověřování společně vytvořeného školního vzdělávacího programu Učíme se pro život ukazuje, že byl sestaven správně a vyhovuje vzdělávacím záměrům školy.
  2. Rozšíření školního vzdělávacího programu o studijní směr Cestovní ruch (pro žáky od 6. třídy).
  3. Úspěšný zápis - do čtyř prvních tříd nastoupí o 10 dětí více než vloni.
  4. Výborné výsledky žáků v soutěžích a olympiádách. Škola disponuje velkým potenciálem schopných žáků, kteří pod odborným vedením svých učitelů dosahují přední umístění v matematice, fyzice, přírodopise, chemii, cizích jazycích, recitaci, zpěvu i sportu.
  5. Možnost výběru zaměření studia budoucích šesťáků. Třídy matematická, cestovního ruchu, ekologická i přírodovědná jsou optimálně naplněné.
  6. Organizace velkého množství doplňkových vzdělávacích i zábavných akcí - desítky zájmových kroužků.
  7. Uspořádání tří školních akademií, Večeru s duchy, Martina na bílém koni, karnevalu, plesu a výtvarných dílen pro veřejnost.
  8. Široká nabídka volitelných předmětů pro žáky druhého stupně.
  9. Instalace a využívání nových pomůcek z oblasti komunikačních technologií - interaktivní tabule, digitální učebnice, výukové programy a nové počítačové učebny.
  10. Zlepšování služeb školní jídelny - objednávání a placení obědů přes internet.

Výčet jasně dokládá tvrzení, že velká škola skýtá velké možnosti. Další rozvoj školy je však podmíněn získáním dostatečných finančních prostředků pro její modernizaci a rekonstrukci historicky cenných budov.

Mgr. Josef Sedláček

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady