Školní poradenské pracoviště

 

 

Standardní činnosti výchovného poradce

I. Poradenské činnosti:

  1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků.
  2. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
  3. Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
  4. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování nebo učení a dalšími zdravotními postiženími ve škole, koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků (např. sestavování Individuálních vzdělávacích plánů).
  5. Účast na výchovných komisích. Pomoc při řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků školy.

II. Metodické a informační činnosti:

  1. Zprostředkování kontaktu se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, ...).
  2. Předávání odborných informací a metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
  3. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
  4. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
  5. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.
Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady