Školní poradenské pracoviště

 

 

Školní psycholog

Funkci školního psychologa v letošním roce zastává
PhDr. Monika Voleská.


Konzultační hodiny:

pondělí - čtvrtek 7:30 - 16:00
 • v jiný termín po telefonické domluvě

Konzultace jsou vyřizovány v budově úseku Legionářská.


Kontakt:

 • telefon: 731 748 380
 • e-mail: monika.voleskazsschsady.cz

Činnost školního psychologa na ZŠ Schulzovy sady

Škola může školního psychologa zaměstnávat v rámci tzv. rozšířené varianty školního poradenského pracoviště, kdy do týmu výchovného poradce a metodika prevence přibude psycholog. I naše škola tuto rozšířenou variantu školního poradenství nabízí. Školní psycholog na ZŠ Schulzovy sady působí díky prostředkům, které poskytuje město Dvůr Králové nad Labem.

Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a z ročního plánu činnosti školního psychologa.

Psycholog může škole přinášet výhody, které jsou spojené s jeho činností. Je to odborník, který je přítomen přímo ve škole, zná tedy prostředí školy, její pracovníky i žáky. Je schopen řešit jednotlivé problémy přímo na místě a nemusí se k němu dlouze objednávat. Školní psycholog spolupracuje s pedagogickými pracovníky školy, ale také s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, speciálně pedagogických center a dalšími odborníky a samozřejmě se samotnými rodiči a žáky. Poskytuje tak komplexní přístup a může reagovat na konkrétní požadavky a potřeby u každého případu individuálně.

Aby bylo možné naplnit všechny cíle, musí se školní psycholog s chodem školy a jednotlivými třídami blíže seznámit. K tomu slouží především náslechové hodiny, případně hodiny suplované. Každý žák, učitel i rodič má možnost oslovit psychologa také individuálně.

S čím se můžete a školní psycholožku obrátit?

Žáci:

 • Pokud se vám ve škole nedaří a nevíte si rady s tím, jak se zlepšit.
 • Dostali jste se do problémů kvůli svému chování a nevíte, jak z toho ven.
 • Chtěli byste poradit, jakou školu nebo jaké zaměření si vybrat po absolvování ZŠ.
 • Když vám nevyhovují vztahy ve třídě a nerozumíte si se spolužáky nebo učiteli.
 • Máte nějaké osobní problémy, se kterými potřebujete pomoc (rozvod rodičů, nemoc, strach, a podobně).

Rodiče (zákonní zástupci):

 • Chcete konzultovat otázky týkající se výchovy a vzdělávání.
 • Vaše dítě má výchovné problémy a vy nevíte, co s tím.
 • Pokud se Vaší dceři nebo Vašemu synovi náhle zhoršil prospěch a Vy potřebujete vědět, co se děje a jak to napravit.
 • Potřebujete pomoci s rodinnými problémy, které mají dopad na Vaše děti a jejich fungování ve škole.

Učitelé a vychovatelé:

 • Pokud chcete konzultovat výukové problémy žáků a možnosti jejich nápravy.
 • Když chcete pomoci s řešením výchovných problémů.
 • Objeví-li se ve Vaší třídě šikana nebo když chcete zlepšit klima třídy.
 • Máte pochybnosti o svém učebním stylu a chcete poradit s komunikací se žáky.
 • Pokud chcete podpořit při řešení osobních problémů.

... a samozřejmě i v jakýchkoli jiných případech.

Všechny konzultace jsou důvěrné. Školní psycholog je vázán mlčenlivostí a Etickým kodexem školních psychologů. Veškeré informace a osobní údaje jsou uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Pokud se rozhodnete to vyzkoušet:

Na začátku školního roku jsou rodiče požádáni o udělení Generálního souhlasu s činností školního psychologa. Díky podepsání tohoto dokumentu může školní psycholog provádět základní činnosti se žáky (besedy, semináře, anonymní ankety, mapování klimatu třídy apod.) a poskytnout úvodní konzultaci nebo krizovou intervenci dítěti, které tuto pomoc samo vyhledá. Generální souhlas není v žádném případě souhlas rodičů s opakovanou individuální prací psychologa s žákem. K tomu je potřeba individuální informovaný souhlas, který rodiče dostanou v případě, že jejich dítě nebo oni sami mají zájem o individuální spolupráci.

V případě jakýchkoli dalších dotazů kontaktujte školní psycholožku PhDr. Moniku Voleskou.Standardní činnosti školního psychologa

I. Diagnostika, depistáž:

 1. Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.
 2. Depistáž žáků se specifickými poruchami učení a chování a žáků mimořádně nadaných.
 3. Zjišťování sociálního klimatu ve třídách.
 4. Screening, ankety, dotazníky ve škole.

II. Konzultační, poradenské a intervenční práce:

 1. Péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu, vedení).
 2. Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení).
 3. Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.
 4. Prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.).
 5. Kariérové poradenství u žáků.
 6. Techniky a hygiena učení (pro žáky).
 7. Skupinová a komunitní práce s žáky.
 8. Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
 9. Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
 10. Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.
 11. Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí.
 12. Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.

III. Metodická práce a vzdělávací činnost:

 1. Participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.
 2. Metodická pomoc třídním učitelům.
 3. Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky (konzultace a metodické vedení).
 4. Účast na pracovních poradách školy.
 5. Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé).
 6. Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.
 7. Metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu.
 8. Besedy a osvěta (zákonným zástupcům).
 9. Prezentační a informační činnost.
 10. Participace na přípravě přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole.
Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady