Mimořádná opatření školy:

8. června 2021
S účinností od 8. 6. 2021 se oproti současnosti mění takto:

 • žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni
 • pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a to při poskytování vzdělávání obecně
 • oficiální dokument MŠMT

1. června 2021
S účinností od 1. 6. 2021 se oproti současnosti mění takto: Pro pořízení fotografie při fotografování organizovaném školou nebo školským zařízením je umožněno po dobu nezbytně nutnou – tedy při samotném pořízení fotografie – sundat ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor/roušku) (viz bod 3 mimořádného opatření). Toto se týká jak individuálních, tak skupinových fotografií.


1. května 2021
Informace k provozu školy od 3. 5. 2021

 • Rotační prezenční výuka pro žáky 1. stupně:
  - Sudé týdny prezenčně ve škole (od 3. 5.): třídy 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B, 2. C, 3. C, 5. D, ostatní třídy opět pokračují ve výuce distančním způsobem. - Liché týdny prezenčně ve škole (od 10. 5.): třídy 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 1. C, 4. C, 5. C, ostatní třídy pokračují v distančním vzdělávání.
 • Rotační prezenční výuka pro žáky 2. stupně:
  - Sudé týdny prezenčně ve škole (od 3. 5.): třídy 6. a 8. ročníku, ostatní třídy pokračují v distančním vzdělávání.
  - Liché týdny prezenčně ve škole (od 10. 5.): třídy 7. a 9. ročníku, ostatní třídy opět pokračují ve výuce distančním způsobem.
 • Prezenční výuka v neměnných (homogenních) třídách žáků.
 • Povinné testování žáků i zaměstnanců antigenními testy, 1. stupeň 1x týdně v pondělí, 2. stupeň 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek.
 • Povinné používání roušky pro žáky, respirátoru pro zaměstnance.
 • Individuální konzultace, skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených školním neúspěchem v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině.
 • Povoleny sportovní činnosti konané venku bez roušky.
 • Součástí vzdělávání není zpěv.
 • Provoz školní družiny pro žáky v prezenční výuce.
 • Vstup třetích osob do prostor školy jen v nezbytně nutných případech.
 • Skupina péče o děti (žáků 1. stupně školy) během týdne distanční výuky na základě žádosti potvrzené zaměstnavatelem.

11. dubna 2021
Informace k provozu školy od 12. 4. 2021

 • Rotační prezenční výuka pro žáky 1. stupně:
  - Liché týdny prezenčně ve škole (od 12. 4.): třídy 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 1. C, 4. C, 5. C, ostatní třídy pokračují v distančním vzdělávání.
  - Sudé týdny prezenčně ve škole (od 19. 4.): třídy 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B, 2. C, 3. C, 5. D, ostatní třídy opět pokračují ve výuce distančním způsobem.
 • Distanční výuka pro žáky 2. stupně.
 • Školní družina pro žáky v prezenční výuce.
 • Homogenita tříd a oddělení ŠD. Zpěv není povolen. Sportovní činnost není nadále umožněna.
 • Povinnost nošení roušek pro žáky a respirátorů pro pracovníky školy a další osoby.
 • Školní jídelna vaří pro žáky v prezenční výuce a umožňuje odebírání obědů do jídlonosičů v čase od 13:00 do 14:00 hodin žákům v distanční výuce.
 • Povinnost testovat přítomné žáky 2x týdně neinvazivními AG testy (samotestování):
  - Testovat se bude ve třídách v pondělí a ve čtvrtek během první vyučovací hodiny a v ranní družině.
  - Informace viz testování.edu.cz/pro rodiče
 • Péče o žáky 1. stupně v týdnech distanční výuky - děti zaměstnanců vybraných profesí - ve školní družině / klubu, jejichž zákonní zástupci jsou:
  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
  • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.
 • Na zařazené žáky se vztahuje povinnost testování jako v případě prezenční výuky 2x týdně. Obědy si hradí účastník.
 • Kontaktní osoba: Hana Karlovská, vedoucí vychovatelka, hana.karlovskazsschsady.cz, 499 320 901, 730 933 769.

Více informací:


28. února 2021
Informace k provozu školy od 1. 3. do 21. 3. 2021

 • Zakazuje se provoz školního klubu a školní družiny, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na tomto zájmovém vzdělávání. (usnesení vlády č. 200)
 • Probíhá povinná distanční výuka žáků 1. - 9. tříd včetně on-line hodin dle stanoveného rozvrhu.
 • Nadále je povolena přítomnost při individuálních konzultacích žáků v základním vzdělávání ve škole.
 • ZŠ Schulzovy sady je opět školou určenou péčí o děti ve věku do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, tedy pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Dvůr Králové nad Labem (krizové opatření vlády č. 212 přílohou). Kontaktní osoba: p. Hana Karlovská, vedoucí vychovatelka, kontakt: hana.karlovska@zsschsady.cz, 499 320 901, 730 933 769. (určení školy a formulář žádosti přílohou)
 • Školní jídelna organizuje výdej obědů do jídlonosičů pro žáky v distančním vzdělávání v čase 11.00 – 11.30 a 13:00 - 14:00 hod.
 • Platí zpřísněná hygienická opatření. Ochrana úst a nosu chirurgickou rouškou nebo respirátorem je povinná ve všech prostorách školy (mimořádné opatření MZ ze dne 26. 2. 2021).
 • Informace o ošetřovném: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Více informací:


19. února 2021
Informace k provozu školy od 22. 2. 2021

Vzhledem k prodloužení nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území ČR a zhoršení situace v okrese Trutnov se provoz školy se od 22. 2. bude řídit současnými pravidly, která platí již od 4. 1. 2021.

 • Povinná prezenční výuka žáků 1. a 2. tříd.
 • Povinná distanční výuka žáků 3. - 9. tříd včetně on-line hodin.
 • Umožněny jsou prezenční individuální konzultace ve škole.
 • Školní družina pouze pro přítomné žáky.
 • Školní klub mimo provoz.
 • Nadále funguje skupina péče o žáky ve věku do 10 let pro děti zaměstnanců vyjmenovaných zaměstnavatelů.
 • Školní jídelna pro přítomné žáky v čase 11:00 - 13:00 hod, výdej obědů do jídlonosičů pro žáky v distančním vzdělávání v čase 13:00 - 14:00 hod.
 • Platí zvýšená hygienická opatření.
 • Ochrana úst a nosu je povinná ve všech prostorách školy. Za náležitou ochranu dýchacích cest se považuje jednorázová rouška nebo respirátor.

Více informací:


31. ledna 2021
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. ÚNORA 2021 DO 14. ÚNORA 2021 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.


28. ledna 2021
Informace k provozu školy od 1. 2. 2021

Česká vláda svým usnesením prodloužila do 14. února 2021 nouzový stav pro území České republiky vyhlášený z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území ČR. Dále bylo stanoveno, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu zůstávají nadále v platnosti.
Provoz školy se od 1. 2. bude řídit současnými pravidly, která platí již od 4. 1. 2021.

 • Povinná prezenční výuka žáků 1. a 2. tříd.
 • Povinná distanční výuka žáků 3. - 9. tříd včetně on-line hodin.
 • Umožněny jsou prezenční individuální konzultace ve škole.
 • Školní družina pouze pro přítomné žáky.
 • Školní klub mimo provoz.
 • Nadále funguje skupina péče o žáky ve věku do 10 let pro děti zaměstnanců vyjmenovaných zaměstnavatelů.
 • Školní jídelna pro přítomné žáky v čase 11:00 - 13:00 hod, výdej obědů do jídlonosičů pro žáky v distančním vzdělávání v čase 13:00 - 14:00 hod. Připomínáme objednání obědů na nový měsíc.
 • Platí zvýšená hygienická opatření.
 • Rouška je povinná ve všech prostorách školy.
 • Jarní prázdniny jsou naplánovány na týden od 15. do 19. 2. 2021.

Forma a obsah online výuky projde drobnými změnami.


25. ledna 2021
Informace k provozu školy v týdnu od 25. 1. do 29. 1. 2021

Česká vláda svým usnesením prodloužila do 14. února 2021 nouzový stav pro území České republiky vyhlášený z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území ČR. Dále bylo stanoveno, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu zůstávají nadále v platnosti.
Provoz školy se tak do 29. ledna bude řídit současnými pravidly, která platí již od 4. 1. 2021.

 • Povinná prezenční výuka žáků 1. a 2. tříd.
 • Povinná distanční výuka žáků 3. - 9. tříd včetně on-line hodin.
 • Umožněny jsou prezenční individuální konzultace ve škole.
 • Školní družina pouze pro přítomné žáky.
 • Školní klub mimo provoz.
 • Nadále funguje skupina péče o žáky ve věku do 10 let pro děti zaměstnanců vyjmenovaných zaměstnavatelů.
 • Školní jídelna pro přítomné žáky v čase 11:00 - 13:00 hod, výdej obědů do jídlonosičů pro žáky v distančním vzdělávání v čase 13:00 - 14:00 hod.
 • Platí zvýšená hygienická opatření.
 • Rouška je povinná ve všech prostorách školy.
 • Ve čtvrtek 28. 1 bude škola vydávat přítomným žákům výpis z vysvědčení. Nepřítomným žákům do tří dnů po opětovném nástupu do prezenční výuky ve škole.
 • Ve čtvrtek 28. 1. 2021 škola rovněž zpřístupní pololetní hodnocení žákům a jejich zákonným zástupcům ve školním informačním systému Bakaláři.
 • V pátek 29. 1. 2021 jsou jednodenní pololetní prázdniny. Školní jídelna v tento den nevaří.

8. ledna 2021
Provoz školy se od 11. do 22. ledna bude řídit současnými pravidly, která platí již od 4. 1. 2021.


31. prosince 2020
Informace k provozu škol a školských zařízení od 4. ledna 2021 podle usnesení Vlády ČR.

 • Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Školní jídelna odhlásí obědy všem žákům od třetí do deváté třídy. Pokud někdo z žáků distanční výuky bude mít zájem o oběd, přihlásí si jej znovu a mohou si jej vyzvednout od 13.00 hodin v jídlonosiči. V tomto týdnu bude jeden druh jídla. Výdej obědů pro žáky přítomné ve škole a zaměstnance na pracovišti 11:00 - 13:00 hodin, pro ostatní 13:00 - 14:00 hodin.

Více informací:


16. prosince 2020
Od 21. 12. do 23. 12. 2020 je krizovým opatřením vlády zakázána osobní přítomnost na vzdělávání žákům základních škol a účastníkům ve školní družině a ve školním klubu.

Podle zákona o státní sociální podpoře v těchto dnech vzniká tedy nárok na ošetřovné.

MŠMT v návaznosti na to zároveň pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 školského zákona.

To znamená, že v těchto dnech nebude probíhat ani distanční výuka. Po tuto dobu se tedy nezajišťuje školní stravování pro žáky. Obědy na 21. a 22. 12 budou odhlášeny automaticky.

Pokračování ve výuce od 4. 1. 2020 pokud budou nadále platit současná krizová opatření v týdnu 4. 1. – 8. 1.2021:

 • Prezenční výuka 1. stupně, 9. tříd, tříd 7. ročníku (A, B, C, D E) a tříd 8. A a 8. B.
 • Distanční výuka 6. tříd (A, B, C, D, E) a třídy 8. C a 8. D s on-line hodinami.
 • Školní družina bude fungovat stejně jako před vánočními prázdninami.
 • Školní klub bude mimo provoz.
 • Všem připomínáme včasné objednání a zaplacení obědů ve školní jídelně, kde si žáci na distanční výuce mohou vyzvednout do jídlonosičů oběd od 10:30 do 11:00 hodin a od 13:45 do 14:15 hodin.
 • Od 18. 12. je zakázán provoz vnitřních sportovišť a vnitřních prostor venkovních sportovišť, pro jsou pro veřejnost uzavřeny všechny školní tělocvičny.

24. listopadu 2020
Informace k provozu škol a školských zařízení od 30. listopadu 2020 podle usnesení Vlády ČR.

 • prezenční výuka 1. stupně dle upraveného rozvrhu
 • střídavá výuka 6. – 8. ročníku
 • prezenční výuka všech 9. ročníku
 • školní družina homogenních skupin pro prezenčně vzdělávané žáky
 • školní klub mimo provoz
 • stravování prezenčně i distnančně vzdělávaných žáků dle stanoeného rozpisu
 • pravidlo "3R"


13. listopadu 2020
Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020 podle usnesení Vlády ČR.

 • Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Více informací
* dopis ředitele školy
* pokyny MŠMT


6. listopadu 2020
Od pondělí 9. listopadu bude možné vyzvednout si oběd pro žáka školy po celou výdejní dobu školní jídelny od 11:00 do 14:00 hodin.

Připomínáme dodržování pravidel:

 • Do budovy vstupovat s rouškou.
 • Před vstupem do jídelny si vydezinfikovat ruce.
 • Nádoby jídlonosiče předem rozložit na tác a podat do výdejního okénka.
 • Dodržovat rozestupy 2 m.
 • V prostoru jídelny se zdržovat jen po nezbytnou dobu.

2. listopadu 2020
Informace o provozu školy od 2. 11. 2020 podle usnesení Vlády ČR ze dne 30. října 2020 č. 1112 o přijetí krizového opatření.

Vláda omezuje s účinností ode dne 2. listopadu 2020 do dne 20. listopadu provoz základních škol podle školského zákona; provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků. Pokračuje povinné vzdělávání žákům distančním způsobem.

 • Od 3. 11. se mění rozvrh on-line výuky žáků na 1. stupni školy, výuka se rozšiřuje a stanovuje se její jednotný rozvrh.
  * rozvrhy budovy A
  * rozvrhy budovy B
 • Výuka na 2. stupni pokračuje od 2. 11. podle stanoveného schématu, rozvrh on-line výuky se nemění.
 • Škola je připravena zapůjčit další IT zařízení pro zajištění on-line výuky. Podmínkou je zajištění domácího připojení na internet.
 • Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem, a to odebráním oběda do jídlonosiče v době od 11:00 do 11:45 hodin.
 • Péče o děti v určených školách
 • Požadavky na péči - příloha (XLSX)

ČSSZ - Žádat o ošetřovné bude jednodušší. Rodičům stačí vyplnit jediný formulář.


23. října 2020
Školní jídelna v týdnu 26. - 30. 10. 2020 uzavřena.
Pokladna ŠJ uzavřena ve dnech 23. - 30. 10. 2020.
Objednávání a odhlašování obědů je potřeba řešit dálkovým způsobem.


20. října 2020
Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020 - nová verze.


14. října 2020
Hejtman Královéhradeckého kraje určil dne 13. 10. 2020 Základní školu Schulzovy sady školou, která bude po dobu nouzového stavu vykonávat nezbytnou péči o děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, zdravotních služeb, ozbrojených sil, sociálních služeb atd.

Kontaktní osoba školy: Hana Karlovská, vedoucí vychovatelka, tel.: 499 320 901, 730 933 769, e-mail: hana.karlovska@zsschsady.cz


13. října 2020
Informace o organizačních změnách podle krizových opatření od 14. 10. 2020

 1. u 1. a 2. stupně základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků a je nařízena povinná distanční výuka,
 2. školní družina a školní klub jsou uzavřeny,
 3. školní jídelna umožní odběr obědů žákům při distanční výuce,
 4. ve dnech 26. – 30. 10. 2020 budou prodloužené podzimní prázdniny.

Mgr. Ivan Jugl, ředitel školy


12. října 2020
Informace o organizačních změnách podle krizových opatření od 12. 10. 2020

 1. u 1. stupně základních školy se stávající režim nemění,
 2. u 2. stupně základní školy se zavádí střídavá výuka,
 3. u školního klubu se zakazuje osobní přítomnost žáků, klub je uzavřen,
 4. školní družiny fungují i nadále za stanovených podmínek,
 5. zakazuje se od 9. 10. 2020 výuka plavání,
 6. dny 26. a 27. října 2020 jsou dny volna. V těchto dnech nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání.

Mgr. Ivan Jugl, ředitel školy


1. října 2020
Informace o omezení činnosti školy od 2. 10. 2020

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje s účinností od 5. října do 18. října 2020 nařizuje následující mimořádné opatření:

 1. omezení provozu škol a školských zařízení tak, že součástí vzdělávání není zpěv, výuka hudební výchovy jako školního předmětu zůstává zachována bez uvedené aktivity,
 2. omezení provozu škol tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole, tělesná výchova a obdobné aktivity na 1. stupni probíhají beze změny, na 2. stupni budou nahrazeny venkovními aktivitami.

Další informace:

 • Výuka plavání – plavecký výcvik není zakázán nebo omezen při dodržení hygienických a provozních pravidel.
 • Školní jídelna – u jednoho stolu sedí nejvýše 6 strávníků, odstup stolů je 1,5 m, počet přítomných strávníků odpovídá počtu míst k sezení, při obsazení kapacity vyčkají strávníci mimo školní jídelnu.
 • Zájmové kroužky – ve školním roce 2020/2021 škola neorganizuje volnočasovou zájmovou činnost v podobě kroužků.

Mgr. Ivan Jugl, ředitel školy


18. září 2020
Vážení rodiče,
od pátku 18. 9. 2020 platí nová opatření Ministerstva zdravotnictví. Nařizuje se nošení roušek takto:

 • 1. stupeň ve společných prostorách, ne v učebnách,
 • 2. stupeň ve všech prostorách, mimo výuku Tv a zpěvu,
 • všichni ve školní jídelně mimo konzumaci stravy.

Přílohou uvádíme podrobnosti k nošení roušek a doporučený postup při akutním onemocnění dítěte / žáka.

Mgr. Ivan Jugl, ředitel školy


10. září 2020
Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemiologickou situaci a od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol.
V případě budov škol, školských zařízení a budov vysokých škol se povinnost vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody).


2. září 2020
Informace k hygienickým opatřením podle Manuálu MŠMT pro školní rok 2020/2021


30. srpna 2020
Milí žáci, vážení rodiče,
při přípravě nového školního roku vycházíme z Manuálu MŠMT a dalších doporučení s ohledem na aktuální podmínky. Současnou situaci vnímáme jako mimořádnou, ve které škola usiluje o nastavení vhodných organizačních a potřebných hygienických opatření. S těmi Vás budeme postupně seznamovat. Děkujeme Vám za pochopení naší snahy o udržení běžné výuky ve škole a o poskytování školských služeb, byť s řadou nezbytných omezení.

Školní rok 2020/2021 zahájíme v úterý 1. září 2020 v 8:00 hodin. Škola bude otevřená od 7:35 hodin. Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti, žáci mohou vstupovat bez roušek. Program prvního dne ve škole je naplánován přibližně na jednu hodinu. Žáci obdrží informace od třídních učitelů a rozvrh hodin. Prvňáčky přivítají třídní učitelky v jejich nových třídách, 1. A a 1. B v přízemí na budově A Školní 1235, 1. C v prvním poschodí vpravo na budově B Legionářská 407. Žádáme rodiče, kteří budou v tento významný den doprovázet své děti (prvňáčky a nové žáky), aby se pohybovali v prostorách školy s ohledem na ostatní v rouškách. Ostatní rodiče žádáme, aby na své děti počkali před školou.

Školní družina funguje od 1. září 2020 ráno od 6:00 hodin na budově B. Družiny dětí z budovy A mají vchod od pošty, žáci z budovy B používají hlavní vchod. Od 2. září budeme již dle oddělení, do kterého žáci patří.

Další informace o třídních schůzkách a provozu školní jídelny najdete v dokumentech níže

Mgr. Ivan Jugl, ředitel školy


Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady