VÝSLEDKY ZÁPISU

Vážení rodiče,
ve dnech 3. a 4. dubna proběhl zápis žáků k povinné školní docházce. Do školy v doprovodu rodičů přišlo 75 dětí. Několik z nich řeší odklad školní docházky o jeden rok. Ti zapsaní vytvoří ve školním roce 2019/2020 kolektivy tří prvních tříd. Přípravná schůzka pro jejich rodiče se uskuteční v úterý 4. června od 16,00 hodin. Budou seznámeni s organizačními záležitostmi, provozem školní družiny, školní jídelny, bude jim předán seznam pomůcek, které budou prvňáčkové potřebovat a s dalšími důležitými informacemi. Na setkání se těší budoucí třídní učitelky: Mgr. E. Malichová, Mgr. M. Johnová a Mgr. K. Novotná.

Děkujeme všem rodičům, kteří projevili důvěru v činnost naší školy a jejich pedagogů.

Mgr. Ivan Jugl, ředitel školy


RODIČŮM BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Zahájení povinné školní docházky je významným okamžikem nejenom v životě dítěte, ale i celé jeho rodiny – dítě se stává školákem. Prvním krokem ke vstupu do školy je zápis dětí do první třídy, při kterém se zjišťuje jejich školní zralost.


1. Zápis dětí do 1. třídy

 • STŘEDA 3. 4. 2019 od 12 do 18 hodin
 • ČTVRTEK 4. 4. 2019 od 12 do 16 hodin

Informace o zápisu na školní rok 2019/20

.. letáček k vytisknutíZápis se koná v budově ředitelství školy (budova A) v přízemí.
Dítě k zápisu doprovází jeho zákonný zástupce, který je po celou dobu zápisu přítomen.


2. Dny otevřených dveří

Akce k zápisu na školní rok 2019/20

 • Ze školky do školy 1 – Zpívánky
 • Ze školky do školy 2 – Zábavná matematika
 • Ze školky do školy 3 – Hrátky s písmenky
 • Ze školky do školy 4 – Sportování


 • 3. Informace k zápisu

  Povinný zápis se týká dětí, narozených v období od 1. září 2012 do 31. srpna 2013, a dětí, které měly v předešlém školním roce odloženou povinnou školní docházku.

  Do prvního ročníku základní školy mohou být zapsány, v souladu se školským zákonem, také děti narozené od 1. září 2013 do 30. června 2014, pokud budou tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jejich zákonný zástupce. U všech dětí narozených v tomto období je podmínkou přijetí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. U dětí narozených v období 1. ledna – 30. června 2014 je nutno navíc zároveň doložit i doporučující vyjádření odborného lékaře.

  Děti budou přijímány do škol v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Dvůr Králové nad Labem o stanovení školských obvodů spádových základních škol zřízených městem Dvůr Králové nad Labem.

  Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. ZŠ Schulzovy sady přijme žáky i z jiných školských obvodů a okolních obcí do naplnění kapacity prvních tříd.

  Kapacita: vzhledem k prostorovým a organizačním možnostem škola přijme maximálně 100 žáků do tříd prvního ročníku a otevře dle počtu přijatých žáků maximálně 4 první třídy.

  V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

  Kritéria přijetí

  1. Přednostně budou přijímáni žáci
   • s místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce),
   • umístěni ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči sídlícím v příslušném školském obvodu.
  2. V případě zájmu překračujícím plánovanou kapacitu
   budou žáci nesplňující podmínky dle bodu 1) přijímáni dle následujících kritérií:
   • sourozenec ve škole (v době zápisu)
   • losování

  Při zápisu obdrží zákonný zástupce dítěte registrační číslo, pod nímž bude dítě evidováno během zápisu do 1. třídy. Do 30 dní od konání zápisu do 1. třídy (nejpozději do 5. května 2019) bude dle školského zákona, §183 odst. 2 oznámeno rozhodnutí ve věci žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání. Oznámení rozhodnutí o přijetí bude provedeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

  Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části (podání žádosti a další administrativa - všechny formuláře / tiskopisy budou k dispozici v místě zápisu) a rovněž z rozhovoru a dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

  Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti. V rámci neformálních aktivit (např. rozhovor, hra, připravené cílené aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte, prohlídka školy) s dítětem pak pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností.


  4. Co potřebujeme k zápisu?

  K zápisu se dostaví zákonný zástupce společně s dítětem a předloží rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.


  5. Odklad povinné školní docházky

  Informace o odkladu povinné školní docházky dle školského zákona: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (1. – 30. 4. 2019) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Formulář žádosti bude k dispozici v místě zápisu. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

  K zápisu je nutné se dostavit s dítětem i v případě, že rodiče budou žádat o odklad.

  K zápisu je nutné se dostavit i s dítětem, které již odklad mělo a u zápisu bylo v loňském roce.


  6. Desatero budoucího školáka aneb co by mělo dítě znát, než půjde do školy


  7. Školní zralost dítěte

  Dítě, které nastupuje do 1. třídy základní školy, by mělo být pro školu zralé a připravené. Mělo by se dokázat bez velkých potíží a trápení vypořádat se změnou prostředí a lidí kolem sebe, způsobem zaměstnání, kdy mu místo her začíná organizované učení. Od dítěte to vyžaduje soustředění a snahu o výsledek (výsledek se hodnotí a kontroluje). Také se mění role dítěte, stává se žákem a to s sebou přináší větší disciplinovanost a nutnost podřídit se v kolektivu většině. Musí se naučit odříct zábavu, pamatovat si a plnit úkoly a řádně si připravovat věci do školy.

  Posouzení školní zralosti může být někdy obtížné, v takových případech je vhodnější ponechat rozhodnutí na pedagogicko – psychologické poradně. Pro vaše děti bude vstup do první třídy úspěšný a snadnější, pokud budete vědět, jak má být připraveno – viz naše Desatero.


  8. Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

  Rodiče zapsaných žáků do prvních tříd budou v průběhu května písemně informováni o konání první schůzky (úterý 4. 6. 2019 od 16:00 hodin). Setkají se zde s budoucí třídní učitelkou svého dítěte, budou seznámeni s organizací tříd, provozem školní družiny, školní jídelny, bude jim předán seznam pomůcek, které budou prvňáčkové potřebovat.


  9. Další zajímavé odkazy.


  10. Kontakt na školské poradenské zařízení

  Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum královéhradeckého kraje

  Pracoviště TRUTNOV, Horská 5, 541 01 Trutnov
  (pouze pedagogicko-psychologická poradna)
  Telefon: 499 813 080, 605 448 327
  E–mail: info@ppptrutnov.cz

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady