Pro tisk použijte ikonku tiskárny
v navigačním panelu vpravo nahoře.

VÝSLEDKY ZÁPISU

Tradiční podoba zápisu do první třídy se kvůli epidemii koronaviru letos nenaplnila. Výzdoba školy, slavnostní nálada, vzájemná setkání dětí a rodičů s učiteli, ostych i radost, říkanky, obrázky, barvy a tvary, dárky na památku, úsměvy, fotografie, vzpomínky na celý život – nic z toho.

Těšilo nás vědomí, že se většina předškoláků byla se svými školkami během předchozích měsíců podívat ve škole a zažila alespoň jednu vyučovací hodinu. Mnozí také využili odpoledních setkání Ze školky do školy. Nová situace si vyžádala řešení zápisu korespondenční formou. Netrpělivě jsme po patnáct dubnových dnů sledovali příchozí poštu a vybírali školní schránku. Každá přihláška nám udělala velkou radost. Dojemné bylo vidět rodiče s dětmi, jak se v rouškách s obálkou v ruce fotografují u vchodu do školy.

Nakonec se zapsalo 65 žáků a dalších 14 požádalo o odklad. Věříme, že se rodiče v červnu setkají s budoucími učitelkami a vychovatelkami svých dětí a že prvňáčky, žáky tří nových tříd, slavnostně přivítáme.

Mgr. Ivan Jugl, ředitel školy


RODIČŮM BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Proč k zápisu právě k nám?


1. Zápis dětí do 1. třídy

 • od 1. dubna do 15. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí

Informace o zápisu na školní rok 2020/21

.. informace k vytisknutí

2. Dny otevřených dveří

Akce k zápisu na školní rok 2020/213. Informace k zápisu

Povinný zápis se týká dětí, narozených v období od 1. září 2013 do 31. srpna 2014, a dětí, které měly v předešlém školním roce odloženou povinnou školní docházku.

Do prvního ročníku základní školy mohou být zapsány, v souladu se školským zákonem, také děti narozené od 1. září 2014 do 30. června 2015, pokud budou tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jejich zákonný zástupce. U všech dětí narozených v tomto období je podmínkou přijetí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. U dětí narozených v období 1. ledna - 30. června 2015 je nutno navíc zároveň doložit i doporučující vyjádření odborného lékaře.

Děti budou přijímány do škol v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Dvůr Králové nad Labem o stanovení školských obvodů spádových základních škol zřízených městem Dvůr Králové nad Labem. Na základě smluv o společných školských obvodech také z obcí Kuks, Stanovice, Libotov, Vlčkovice v Podkrkonoší, Doubravice a Choustníkovo hradiště.

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. ZŠ Schulzovy sady přijme žáky i z jiných školských obvodů a okolních obcí do naplnění kapacity prvních tříd.

Kapacita: vzhledem k prostorovým a organizačním možnostem škola přijme maximálně 100 žáků do tříd prvního ročníku a otevře dle počtu přijatých žáků maximálně 4 první třídy.

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

Kritéria přijetí

 1. Přednostně budou přijímáni žáci
  • s místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce č. 5/2017 a dle dohod o společném školském obvodu),
 2. V případě zájmu překračujícím plánovanou kapacitu
  budou žáci nesplňující podmínky dle bodu 1) přijímáni dle následujících kritérií:
  • děti mající sourozence, který je ve školním roce 2019 / 2020 žákem naší školy
  • ostatní

Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace uvedené žadatelem (zákonným zástupcem) o přijetí. Děti budou přijímány postupně podle jednotlivých kritérií. Nejdříve se přijímají děti dle kritéria 1., poté dle kritéria 2. a), dále dle kritéria 2. b). V případě, že v jednom kritériu nebude v možnostech školy přijmout všechny žáky, kteří dané kritérium splňují, bude provedeno losování. K losování dojde ze všech dětí splňující dané kritérium. Losování provede člen školské rady (jmenovaný za zřizovatele) za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, které byla přidělena dětem při zápisu.


4. Doklady

Bude upřesněno.


5. Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce (1. – 30. 4. 2020), odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Formulář žádosti bude k dispozici v místě zápisu. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

V případě, že žádost nemá předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, pomůže škola žadateli nedostatky odstranit na místě nebo jej vyzve k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě; současně správní řízení přeruší.


6. Desatero budoucího školáka aneb co by mělo dítě znát, než půjde do školy


7. Školní zralost dítěte

Dítě, které nastupuje do 1. třídy základní školy, by mělo být pro školu zralé a připravené. Mělo by se dokázat bez velkých potíží a trápení vypořádat se změnou prostředí a lidí kolem sebe, způsobem zaměstnání, kdy mu místo her začíná organizované učení. Od dítěte to vyžaduje soustředění a snahu o výsledek (výsledek se hodnotí a kontroluje). Také se mění role dítěte, stává se žákem a to s sebou přináší větší disciplinovanost a nutnost podřídit se v kolektivu většině. Musí se naučit odříct zábavu, pamatovat si a plnit úkoly a řádně si připravovat věci do školy.

Posouzení školní zralosti může být někdy obtížné, v takových případech je vhodnější ponechat rozhodnutí na pedagogicko–psychologické poradně. Pro vaše děti bude vstup do první třídy úspěšný a snadnější, pokud budete vědět, jak má být připraveno – viz Desatero MŠMT.


8. Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Přípravné schůzky zákonných zástupců budoucích prvňáčků se uskuteční ve dnech 9. - 11. 6. 2020 podle tříd. Původně plánovaný termín 2. června neplatí!

Pozvánku s konkrétním datem obdrží rodiče poštou. Setkání s třídními učitelkami a vychovatelkami se za zvýšených hygienických opatření uskuteční v tělocvičně budovy A vždy od 17.00 hodin. Přijďte bránou z ulice Legionářské na školní dvůr a vstupte do budovy vchodem do nové schodišťové věže.


9. Další zajímavé odkazy.


10. Kontakt na školské poradenské zařízení

Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje

Pracoviště TRUTNOV, Horská 5, 541 01 Trutnov
(pouze pedagogicko-psychologická poradna)
Telefon: 499 813 080, 605 448 327
E–mail: info@ppptrutnov.cz

Speciální pedagogické centrum

Na Struze 8, 541 01 Trutnov
Telefon: 731 582 421
E-mail: spc.tu@centrum.cz

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady