Školní poradenské pracoviště

 

 

Školní poradenské pracoviště ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) je ve škole zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Činnost ŠPP je zakotvena ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

V základní variantě zabezpečuje činnost ŠPP výchovný poradce a školní metodik prevence, s nimiž úzce spolupracují třídní učitelé a učitelé výchov. Na ZŠ Schulzovy sady je tento poradenský tým rozšířen o působení školního psychologa.

Hlavními tématy, kterým se školní poradenské pracoviště věnuje, jsou: péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytování poradenských služeb pro žáky, jejich rodiče a pedagogy, prevence školní neúspěšnosti a sociálně-patologických jevů, osvětová činnost, kariérové poradenství a řešení výchovných problémů.

Školní poradenské pracoviště na naší škole plní následující cíle:

Standardní činnosti poradenských pracovníků školy:

Standardní činnosti poradenských pracovníků školy jsou upraveny vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou poskytnutí psychologické nebo speciálně-pedagogické poradenské služby je informování zákonných zástupců dítěte a jejich písemný souhlas. Na začátku školního roku jsou rodiče požádáni o udělení Generálního souhlasu s činností školního psychologa. Díky podepsání tohoto dokumentu může školní psycholog provádět základní činnosti se žáky (besedy, semináře, anonymní ankety, mapování klimatu třídy apod.) a poskytnout úvodní konzultaci nebo krizovou intervenci dítěti, které tuto pomoc samo vyhledá. Generální souhlas není v žádném případě souhlas rodičů s opakovanou individuální prací psychologa s žákem. K tomu je potřeba individuální informovaný souhlas, který rodiče dostanou v případě, že jejich dítě nebo oni sami mají zájem o individuální spolupráci. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí. Krizovou intervenci psycholog poskytuje v takových případech prvořadě a až poté informuje rodiče.